Nyereményjáték

„DUOVITAL PROTEIN NYUSZI NYEREMÉNYJÁTÉK”

üzenőfali nyereményjáték ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) DUOVITAL KFT (székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 10.) (továbbiakban „Adatkezelő”) a „DUOVITAL PROTEIN NUSZI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű üzenőfali nyereményjátékával (a továbbiakban „Nyereményjáték”) kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Duovital Kft
Levelezési cím: 1031 Budapest, Rozália u. 10.
Elektronikus levelezési cím: duovital.hu@gmail.com

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
  2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
  3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
  5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
  6. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
  7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Jelen Tájékoztató a „DUOVITAL PROTEIN NYUSZI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű promóciós játék adatkezelését szabályozza.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
  • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja:

A Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról.

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok.

4. A kezelt személyes adatok köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok e-mail címe, Facebook profiljának neve és a Facebookon elérhető neve (kizárólag nyilvánosan elérhető adatok).

5. Az adatkezelés időtartama:

A Nyereményjátékra történő jelentkezéstől a nyertesek kisorsolásáig. Adatkezelő az érintettek adatait ezt követően törli, azokat nem tárolja.

6. Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató 1.sz. mellékletét képezi.

7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

8. Adattovábbítás

Adattovábbítás nem történik a Nyereményjáték jellegéből fakadó együttműködők részére.

IV. A NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEIHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja:

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése, a nyertesek értesítése, a nyeremények szabályszerű átadása és az ezzel összefüggő feladatok szabályszerű ellátása.

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékban nyertesként kisorsolásra kerülő játékosok.

4. A kezelt személyes adatok köre:

Családi, – és vezetéknév, lakcím (vagy szállítási cím), e-mail cím, telefonszám. A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló felel.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személyes adatait és a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

6. Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

8. Adattovábbítás

Adattovábbítás történik a nyeremények jellegéből fakadó együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

V. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

9.1 Az Infotv. alapján

a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  • Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c) Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.2 A Rendelet alapján

a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő duovital.hu@gmail.com email címére küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő 1031 Budapest, Rozália u. 10. címére.

levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

9.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

Budapest, 2022.04.12.

I. sz. melléklet

1.sz. Adatkezelő:

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása:

Cégnév: Duovital Kft

Székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 10.

Elérhetőség: duovital.hu@gmail.com

2.sz. Adatkezelő:

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyeremények kiküldése.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Adószám: 12369410-2-44

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

3.sz. Adatkezelő:

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyertesek véletlenszerű kisorsolása

Cégnév: Comment Picker

Elérhetőség: info@commentpicker.com

Cégjegyzékszám (KvK): 73576492

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

0
  0
  Kosarad
  A kosarad üresVissza a piactérre
  Kártyás Fizetés
  Kártyás Fizetés
  Árukereső
  Árukereső
  Gls Futárszolgálat
  Gls Futárszolgálat
  Megbízható Bolt
  Megbízható Bolt